Ngai vàng trái
Từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại Từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại Vua Gia Long; Vua Minh Mạng; (hàng Miên) Vua Thiệu Trị; (hàng Hồng) Vua Tự Đức, Vua Hiệp Hòa; (hàng Ưng) Vua Dục Đức, Vua Kiến Phúc, Vua Hàm Nghi, Vua Đồng Khánh; (hàng Bửu) Vua Thanh Thái, Vua Khải Định; (hàng Vĩnh) Vua Duy Tân, Vua Bảo Đại.
Ngai vàng phải 
Bắt đầu từ Vương Phả đến Đế Phả, người con lên kế vị sẽ mở ra một hệ, những người con còn lại vẫn thuộc hệ của thân phụ, chỉ mở ra một Phủ hoặc Phòng.
Vưởng Phả còn gọi là Hệ Tiền Biên. Đế Phả còn gọi là Chánh Hệ.
Từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại. Gồm có 13 đời vua. Từ đời vua Minh Mạng, con cháu sẽ theo Bài đế hệ thi hoặc Phiên hệ thi để đặt chữ lót tên cho con cháu. (Vì dụ: Bửu, Vĩnh, Bảo ...)
 


 CON TRAI
Nguyễn Phúc Chiêu (Mất sớm)-0
Nguyễn Phúc Cảnh, Hoàng Thái Tử - Phòng Anh Duệ - Đông Cung Nguyên Soái-1
Nguyễn Phúc Hy - Thuận An Công-2
Nguyễn Phúc Tuần (Mất sớm)-3
Nguyễn Phúc Đảm (阮 福 膽) - Vua Minh Mạng (明 命) (2) - Thánh Tổ (聖 祖) Nhân Hoàng Đế -4
Nguyễn Phúc Đài - Kiến An Vương-5
Nguyễn Phúc Bính - Định Viễn Quận Vương-6
Nguyễn Phúc Tấn - Diên Khánh Vương-7
Nguyễn Phúc Phổ - Điện Bàn Công-8
Nguyễn Phúc Chẩn - Thiệu Hóa Quận Vương-9
Nguyễn Phúc Quản - Quảng Uy Công-10
Nguyễn Phúc Cự - Thường Tín Công-11
Nguyễn Phúc Quang - An Khánh Công-12
Nguyễn Phúc Mão - Tứ Sơn Công-13
(1762- - 1819) Đời sau

 CON GÁI
1-Nguyễn Phúc Ngọc Châu - Bài Thái Công Chúa
2-Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh - Bình Hưng Công Chúa
3-Nguyễn Phúc Ngọc Anh - Bảo Lộc Công Chúa
4-Nguyễn Phúc Ngọc Trân - Phú Triêm Công Chúa
5-Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến - Bảo Thuận Công Chúa
7-Nguyễn Phúc Ngọc Nga - An Thái Công Chúa
8-Nguyễn Phúc Ngọc Cửu - An Lễ Công Chúa
9-Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt - Nghĩa Hòa Công Chúa
10-Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn - An Nghĩa Công Chúa
11-Nguyễn Phúc Ngọc Vân - An Điềm Công Chúa
12-Nguyễn Phúc Ngọc Khuê - Mỹ Khuê Công Chúa
13-Nguyễn Phúc Ngọc Cơ - Định Hòa Công Chúa
14-Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (Mất sớm)
15-Nguyễn Phúc Ngọc Lý
16-Nguyễn Phúc Ngọc Thành - Nhu Kiết
17-Nguyễn Phúc Ngọc Bình
18-Nguyễn Phúc Ngọc Trinh
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Chiêu (Mất sớm)-0
Nguyễn Phúc Cảnh, Hoàng Thái Tử - Phòng Anh Duệ - Đông Cung Nguyên Soái-1
Nguyễn Phúc Hy - Thuận An Công-2
Nguyễn Phúc Tuần (Mất sớm)-3
Nguyễn Phúc Đài - Kiến An Vương-5
Nguyễn Phúc Bính - Định Viễn Quận Vương-6
Nguyễn Phúc Tấn - Diên Khánh Vương-7
Nguyễn Phúc Phổ - Điện Bàn Công-8
Nguyễn Phúc Chẩn - Thiệu Hóa Quận Vương-9
Nguyễn Phúc Quản - Quảng Uy Công-10
Nguyễn Phúc Cự - Thường Tín Công-11
Nguyễn Phúc Quang - An Khánh Công-12
Nguyễn Phúc Mão - Tứ Sơn Công-13

 CON TRAI
Nguyễn Phúc Miên Tông 阮 福 綿 宗 - Vua Thiệu Trị (3) - Hiến Tổ Chương Hoàng Đế-1
Nguyễn Phúc Trinh (Mất sớm)-2
Nguyễn Phúc Miên Định - Thọ Xuân Vương-3
Nguyễn Phúc Miên Nghi - Ninh Thuận Quận Vương-4
Nguyễn Phúc Miên Hoành - Vĩnh Tường Quận Vương-5
Nguyễn Phúc Miên Áo - Phú Bình Quận Vương-6
Nguyễn Phúc Miên Thẩn - Nghi Hòa Quận Công-7
Nguyễn Phúc Miên Phú - Phù Mỹ Quận Công-8
Nguyễn Phúc Miên Thủ - Hàm Thuận Quận Công-9
Nguyễn Phúc Miên Thẩm - Tùng Thiện Vương-10
Nguyễn Phúc Miên Trinh - Tuy Lý Vương-11
Nguyễn Phúc Miên Bảo - Tương An Quận Vương-12
Nguyễn Phúc Miên Trữ - Tuân Quốc Công-13
Nguyễn Phúc Miên Hựu - Hoàng tử Hưu-14
Nguyễn Phúc Miên Vũ - Lạc Hóa Quận Công-15
Nguyễn Phúc Miên Thành - Hoàng tử Thành-17
Nguyễn Phúc Miên Tế - Nghĩa Quốc Công-18
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-19
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-20
Nguyễn Phúc Miên Tuyên - Hoàng tử Nghi-21
Nguyễn Phúc Miên Long - Hoàng tử Long-22
Nguyễn Phúc Miên Tích - Trấn Mang Quận Công-23
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-24
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-25
Nguyễn Phúc Miên Cung - Sơn Định Quận Công-26
Nguyễn Phúc Miên Phong - Tân Bình Quận Công-27
Nguyễn Phúc Miên Trạch - Hoàng tử Trạch-28
Nguyễn Phúc Miên Liêu - Qui Châu Quận Công-29
Nguyễn Phúc Miên Mật - Quản Ninh Quận Công-30
Nguyễn Phúc Miên Lương - Sơn Tịnh Quận Công-31
Nguyễn Phúc Miên Gia - Quản Biên Quận Công-32
Nguyễn Phúc Miên Khoan - Lạc Biên Quận Công-33
Nguyễn Phúc Miên Hoạn - Hoàng tử Hoạn-34
Nguyễn Phúc Miên Túc - Ba Xuyên Quận Công-35
Nguyễn Phúc Miên Quang - Kiến Tường Công-36
Nguyễn Phúc Miên Tuấn - Hòa Thạnh Vương-37
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-38
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-39
Nguyễn Phúc Miên Quân - Hòa Quốc Công-40
Nguyễn Phúc Miên Kháp - Tuy An Quận Công-41
Nguyễn Phúc Miên Tằng - Hải Quốc Công-42
Nguyễn Phúc Miên Tinh - Hoàng tử Tinh-43
Nguyễn Phúc Miên Thể - Tây Ninh Quận Công-44
Nguyễn Phúc Miên Dần - Trấn Tịnh Quận Công-45
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-46
Nguyễn Phúc Miên Cư - Quảng Trạch Quận Công-47
Nguyễn Phúc Miên Ngôn - An Quốc Công-48
Nguyễn Phúc Miên Sạ - Tịnh Gia Công-49
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-50
Nguyễn Phúc Miên Thanh - Trấn Biên Quận Công-51
Nguyễn Phúc Miên Tỉnh - Điện Quốc Công-52
Nguyễn Phúc Miên Sủng - Tuy Biên Quận Công-53
Nguyễn Phúc Miên Ngô - Quế Sơn Quận Công-54
Nguyễn Phúc Miên Kiền - Phong Quốc Công-55
Nguyễn Phúc Miên Miêu - Trấn Định Quận Công-56
Nguyễn Phúc Miên Lâm - Hoài Đức Quận Vương-57
Nguyễn Phúc Miên Tiệp - Duy Xuyên Quận Công-58
Nguyễn Phúc Miên Văn - Cẩm Giang Quận Công-59
Nguyễn Phúc Miên Uyển - Quản Hóa Quận Công-60
Nguyễn Phúc Miên Ổn - Nam Sách Quận Công-61
Nguyễn Phúc Miên Trụ - Hoàng tử Trụ-62
Nguyễn Phúc Miên Khê - Hoàng tử Khê-63
Nguyễn Phúc Miên Ngữ - Hoàng tử Ngữ-64
Nguyễn Phúc Miên Tả - Trấn Quốc Công-65
Nguyễn Phúc Miên Triện - Hoằng Hóa Quận Vương-66
Nguyễn Phúc Miên Thất - Hoàng tử Tuất-67
Nguyễn Phúc Miên Bảo - Tân An Quận Công-68
Nguyễn Phúc Miên Khánh - Bảo An Quận Công-69
Nguyễn Phúc Miên Thích - Hậu Lộc Quận Công-70
Nguyễn Phúc Miên Điều - Kiến Hòa Quận Công-71
Nguyễn Phúc Miên Hoang - Kiến Phong Quận Công-72
Nguyễn Phúc Miên Chi - Vĩnh Lộc Quận Công-73
Nguyễn Phúc Miên Thần - Phù Cát Quận Công-74
Nguyễn Phúc Miên Ký - Cẩm Xuyên Quận Vương-75
Nguyễn Phúc Miên Bàng - An Xuyên Vương-76
Nguyễn Phúc Miên Sách - Hoàng tử Sách-77
Nguyễn Phúc Miên Lịch - An Thành Vương-78
(1791 - 1841) Đời sau
CHỊ EM GÁI
1-Nguyễn Phúc Ngọc Châu - Bài Thái Công Chúa
2-Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh - Bình Hưng Công Chúa
3-Nguyễn Phúc Ngọc Anh - Bảo Lộc Công Chúa
4-Nguyễn Phúc Ngọc Trân - Phú Triêm Công Chúa
5-Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến - Bảo Thuận Công Chúa
6-Nguyễn Phúc Ngọc Ngoạn - Đức Hòa Công Chúa
7-Nguyễn Phúc Ngọc Nga - An Thái Công Chúa
8-Nguyễn Phúc Ngọc Cửu - An Lễ Công Chúa
9-Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt - Nghĩa Hòa Công Chúa
10-Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn - An Nghĩa Công Chúa
11-Nguyễn Phúc Ngọc Vân - An Điềm Công Chúa
12-Nguyễn Phúc Ngọc Khuê - Mỹ Khuê Công Chúa
13-Nguyễn Phúc Ngọc Cơ - Định Hòa Công Chúa
14-Nguyễn Phúc Ngọc Thiều (Mất sớm)
15-Nguyễn Phúc Ngọc Lý
16-Nguyễn Phúc Ngọc Thành - Nhu Kiết
17-Nguyễn Phúc Ngọc Bình
18-Nguyễn Phúc Ngọc Trinh

 CON GÁI
1-Nguyễn Phúc Ngọc Tông - Công chúa
2-Nguyễn Phúc Khuê Gia - Công chúa
3-Nguyễn Phúc Uyển Diễm - Công chúa
4-Nguyễn Phúc Lương Đức - Công chúa
5-Nguyễn Phúc Quang Tỉnh - Công chúa
6-Nguyễn Phúc Hòa Thục - Công chúa
7-Nguyễn Phúc Trinh Đức - Công chúa
8-Nguyễn Phúc Nhu Thuận - Công chúa
9-Nguyễn Phúc Nhu Thục - Công chúa
10-Nguyễn Phúc Đoan Thuận - Công chúa
11-Nguyễn Phúc Đoan Trinh - Công chúa
12-Nguyễn Phúc Vinh Gia - Công chúa
13-Nguyễn Phúc Đoan Thận - Công chúa
14-Nguyễn Phúc Nhân Thận - Công chúa
15-Nguyễn Phúc Gia Trinh - Công chúa
16-Nguyễn Phúc Gia Tiết - Công chúa
17-Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy - Công chúa
18-Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh - Công chúa
19-Tảo thương - Công chúa
20-Nguyễn Phúc Thục Thận - Công chúa
21-Nguyễn Phúc Thục Tỉnh - Công chúa
22-Nguyễn Phúc Trang Tỉnh - Công chúa
23-Nguyễn Phúc Trang Nhân - Công chúa
24-Nguyễn Phúc Gia Thụy - Công chúa
25-Nguyễn Phúc Trinh Thận - Công chúa
26-Nguyễn Phúc Trinh Nhân - Công chúa
27-Nguyễn Phúc Tường Hòa - Công chúa
28-Nguyễn Phúc Tường Tình - Công chúa
29-Nguyễn Phúc Nhân Thục - Công chúa
30-Nguyễn Phúc Nhân Trinh - Công chúa
31-Nguyễn Phúc Thụy Thận - Công chúa
32-Nguyễn Phúc Thụy Thục - Công chúa
33-Tảo thương - Công chúa
34-Nguyễn Phúc Tịnh Hòa - Công chúa
35-Tảo thương - Công chúa
36-Nguyễn Phúc Lương Trinh - Công chúa
37-Nguyễn Phúc Gia Trang - Công chúa
38-Nguyễn Phúc Gia Tĩnh - Công chúa
39-Nguyễn Phúc Thục Tuệ - Công chúa
40-Nguyễn Phúc Nhân Tĩnh - Công chúa
41-Nguyễn Phúc Nhân An - Công chúa
42-Nguyễn Phúc Tĩnh An - Công chúa
43-Nguyễn Phúc Thục Tư - Công chúa
44-Nguyễn Phúc Nhu Nghi - Công chúa
45-Tảo thương - Công chúa
46-Nguyễn Phúc Phương Trinh - Công chúa
47-Nguyễn Phúc Hòa Thận - Công chúa
48-Nguyễn Phúc Hòa Nhhân - Công chúa
49-Nguyễn Phúc Hòa Tường - Công chúa
50-Nguyễn Phúc Nhan Huệ - Công chúa
51-Nguyễn Phúc An Nhàn - Công chúa
52-Nguyễn Phúc Nhu Hòa - Công chúa
53-Nguyễn Phúc Hòa Trinh - Công chúa
54-Nguyễn Phúc Lương Nhàn - Công chúa
55-Nguyễn Phúc Trinh Hòa - Công chúa
56-Nguyễn Phúc Lương Tình - Công chúa
57-Nguyễn Phúc Trinh Tình - Công chúa
58-Tảo thương - Công chúa
59-Nguyễn Phúc Nhu Tĩnh - Công chúa
60-Nguyễn Phúc Tĩnh Trang - Công chúa
61-Nguyễn Phúc Trinh Nhu - Công chúa
62-Nguyễn Phúc Trinh Thụy - Công chúa
63-Nguyễn Phúc Trang Tường - Công chúa
64-Nguyễn Phúc Phúc Tường - Công chúa
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Trinh (Mất sớm)-2
Nguyễn Phúc Miên Định - Thọ Xuân Vương-3
Nguyễn Phúc Miên Nghi - Ninh Thuận Quận Vương-4
Nguyễn Phúc Miên Hoành - Vĩnh Tường Quận Vương-5
Nguyễn Phúc Miên Áo - Phú Bình Quận Vương-6
Nguyễn Phúc Miên Thẩn - Nghi Hòa Quận Công-7
Nguyễn Phúc Miên Phú - Phù Mỹ Quận Công-8
Nguyễn Phúc Miên Thủ - Hàm Thuận Quận Công-9
Nguyễn Phúc Miên Thẩm - Tùng Thiện Vương-10
Nguyễn Phúc Miên Trinh - Tuy Lý Vương-11
Nguyễn Phúc Miên Bảo - Tương An Quận Vương-12
Nguyễn Phúc Miên Trữ - Tuân Quốc Công-13
Nguyễn Phúc Miên Hựu - Hoàng tử Hưu-14
Nguyễn Phúc Miên Vũ - Lạc Hóa Quận Công-15
Nguyễn Phúc Miên Thành - Hoàng tử Thành-17
Nguyễn Phúc Miên Tế - Nghĩa Quốc Công-18
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-19
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-20
Nguyễn Phúc Miên Tuyên - Hoàng tử Nghi-21
Nguyễn Phúc Miên Long - Hoàng tử Long-22
Nguyễn Phúc Miên Tích - Trấn Mang Quận Công-23
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-24
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-25
Nguyễn Phúc Miên Cung - Sơn Định Quận Công-26
Nguyễn Phúc Miên Phong - Tân Bình Quận Công-27
Nguyễn Phúc Miên Trạch - Hoàng tử Trạch-28
Nguyễn Phúc Miên Liêu - Qui Châu Quận Công-29
Nguyễn Phúc Miên Mật - Quản Ninh Quận Công-30
Nguyễn Phúc Miên Lương - Sơn Tịnh Quận Công-31
Nguyễn Phúc Miên Gia - Quản Biên Quận Công-32
Nguyễn Phúc Miên Khoan - Lạc Biên Quận Công-33
Nguyễn Phúc Miên Hoạn - Hoàng tử Hoạn-34
Nguyễn Phúc Miên Túc - Ba Xuyên Quận Công-35
Nguyễn Phúc Miên Quang - Kiến Tường Công-36
Nguyễn Phúc Miên Tuấn - Hòa Thạnh Vương-37
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-38
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-39
Nguyễn Phúc Miên Quân - Hòa Quốc Công-40
Nguyễn Phúc Miên Kháp - Tuy An Quận Công-41
Nguyễn Phúc Miên Tằng - Hải Quốc Công-42
Nguyễn Phúc Miên Tinh - Hoàng tử Tinh-43
Nguyễn Phúc Miên Thể - Tây Ninh Quận Công-44
Nguyễn Phúc Miên Dần - Trấn Tịnh Quận Công-45
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-46
Nguyễn Phúc Miên Cư - Quảng Trạch Quận Công-47
Nguyễn Phúc Miên Ngôn - An Quốc Công-48
Nguyễn Phúc Miên Sạ - Tịnh Gia Công-49
Nguyễn Phúc Miên ... - Tảo thương-50
Nguyễn Phúc Miên Thanh - Trấn Biên Quận Công-51
Nguyễn Phúc Miên Tỉnh - Điện Quốc Công-52
Nguyễn Phúc Miên Sủng - Tuy Biên Quận Công-53
Nguyễn Phúc Miên Ngô - Quế Sơn Quận Công-54
Nguyễn Phúc Miên Kiền - Phong Quốc Công-55
Nguyễn Phúc Miên Miêu - Trấn Định Quận Công-56
Nguyễn Phúc Miên Lâm - Hoài Đức Quận Vương-57
Nguyễn Phúc Miên Tiệp - Duy Xuyên Quận Công-58
Nguyễn Phúc Miên Văn - Cẩm Giang Quận Công-59
Nguyễn Phúc Miên Uyển - Quản Hóa Quận Công-60
Nguyễn Phúc Miên Ổn - Nam Sách Quận Công-61
Nguyễn Phúc Miên Trụ - Hoàng tử Trụ-62
Nguyễn Phúc Miên Khê - Hoàng tử Khê-63
Nguyễn Phúc Miên Ngữ - Hoàng tử Ngữ-64
Nguyễn Phúc Miên Tả - Trấn Quốc Công-65
Nguyễn Phúc Miên Triện - Hoằng Hóa Quận Vương-66
Nguyễn Phúc Miên Thất - Hoàng tử Tuất-67
Nguyễn Phúc Miên Bảo - Tân An Quận Công-68
Nguyễn Phúc Miên Khánh - Bảo An Quận Công-69
Nguyễn Phúc Miên Thích - Hậu Lộc Quận Công-70
Nguyễn Phúc Miên Điều - Kiến Hòa Quận Công-71
Nguyễn Phúc Miên Hoang - Kiến Phong Quận Công-72
Nguyễn Phúc Miên Chi - Vĩnh Lộc Quận Công-73
Nguyễn Phúc Miên Thần - Phù Cát Quận Công-74
Nguyễn Phúc Miên Ký - Cẩm Xuyên Quận Vương-75
Nguyễn Phúc Miên Bàng - An Xuyên Vương-76
Nguyễn Phúc Miên Sách - Hoàng tử Sách-77
Nguyễn Phúc Miên Lịch - An Thành Vương-78

 CON TRAI
Nguyễn Phúc Hồng Bảo - An Phong Quận Vương-1
Nguyễn Phúc Hồng Nhậm 阮 福 洪 - Vua Tự Đức (4) - Đức Dực Anh Tông Hoàng Đế -翼 宗 英 皇 帝-2
Nguyễn Phúc Hồng Phó - Thái Thạnh Quận Vương-3
Nguyễn Phúc Hồng Y - Thoại Thái Vương-4
Nguyễn Phúc Hồng Kiêm - Hoàng tử Kiêm-5
Nguyễn Phúc Hồng Tố - Hoằng Trị Vương-6
Nguyễn Phúc Hồng Phi - Vĩnh Quốc Công-7
Nguyễn Phúc Hồng Hưu - Gia Hưng Vương-8
Nguyễn Phúc Hồng Kháng - Phong Lộc Quận Vương-9
Nguyễn Phúc Hồng Kiện - An Phước Quận Vương-10
Nguyễn Phúc Hồng Thiệu - Hoàng tự Thiệu-11
Nguyễn Phúc Hồng Truyền - Tuy Hòa Quận Vương-12
Nguyễn Phúc Hồng Bàng - Hoàng tử Bàng-13
Nguyễn Phúc Hồng Tham - Hoàng tử Sâm-14
Nguyễn Phúc Hồng Trước - Hoàng tử Trứ-15
Nguyễn Phúc Hồng Nghi - Hương Sơn Quận Công-16
Nguyễn Phúc Hồng Thị - Hoàng tử Thi-17
Nguyễn Phúc Hồng Tiệp - Mỷ Lộc Quận Công-18
Tảo thương - Tảo thương-19
Nguyễn Phúc Hồng Thụ - Hoàng tử Hy-20
Nguyễn Phúc Hồng Kỷ - Hoàng tử Cơ-21
Nguyễn Phúc Hồng Tử - Hoàng tử Trụ-22
Nguyễn Phúc Hồng Đình - Kỳ Phong Quận Công-23
Tảo thương - Tảo thương-24
Nguyễn Phúc Hồng Diêu - Nguyễn Phước Hường Diêu - Phú Lương Công-25
Nguyễn Phúc Hồng Cai - Kiên Thái Vương - Thuần Nghị Kiên Thái Vương-26
Tảo thương - Tảo thương-27
Nguyễn Phúc Hồng Nghê - Hoàng tử Nghê-28
Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮 福 洪 佚 - Vua Hiệp hòa (6) - Văn Lãng quận vương (文朗郡王) Trang Cung (莊恭).-29
(1807 - 1847) Đời sau
CHỊ EM GÁI
1-Nguyễn Phúc Ngọc Tông - Công chúa
2-Nguyễn Phúc Khuê Gia - Công chúa
3-Nguyễn Phúc Uyển Diễm - Công chúa
4-Nguyễn Phúc Lương Đức - Công chúa
5-Nguyễn Phúc Quang Tỉnh - Công chúa
6-Nguyễn Phúc Hòa Thục - Công chúa
7-Nguyễn Phúc Trinh Đức - Công chúa
8-Nguyễn Phúc Nhu Thuận - Công chúa
9-Nguyễn Phúc Nhu Thục - Công chúa
10-Nguyễn Phúc Đoan Thuận - Công chúa
11-Nguyễn Phúc Đoan Trinh - Công chúa
12-Nguyễn Phúc Vinh Gia - Công chúa
13-Nguyễn Phúc Đoan Thận - Công chúa
14-Nguyễn Phúc Nhân Thận - Công chúa
15-Nguyễn Phúc Gia Trinh - Công chúa
16-Nguyễn Phúc Gia Tiết - Công chúa
17-Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy - Công chúa
18-Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh - Công chúa
19-Tảo thương - Công chúa
20-Nguyễn Phúc Thục Thận - Công chúa
21-Nguyễn Phúc Thục Tỉnh - Công chúa
22-Nguyễn Phúc Trang Tỉnh - Công chúa
23-Nguyễn Phúc Trang Nhân - Công chúa
24-Nguyễn Phúc Gia Thụy - Công chúa
25-Nguyễn Phúc Trinh Thận - Công chúa
26-Nguyễn Phúc Trinh Nhân - Công chúa
27-Nguyễn Phúc Tường Hòa - Công chúa
28-Nguyễn Phúc Tường Tình - Công chúa
29-Nguyễn Phúc Nhân Thục - Công chúa
30-Nguyễn Phúc Nhân Trinh - Công chúa
31-Nguyễn Phúc Thụy Thận - Công chúa
32-Nguyễn Phúc Thụy Thục - Công chúa
33-Tảo thương - Công chúa
34-Nguyễn Phúc Tịnh Hòa - Công chúa
35-Tảo thương - Công chúa
36-Nguyễn Phúc Lương Trinh - Công chúa
37-Nguyễn Phúc Gia Trang - Công chúa
38-Nguyễn Phúc Gia Tĩnh - Công chúa
39-Nguyễn Phúc Thục Tuệ - Công chúa
40-Nguyễn Phúc Nhân Tĩnh - Công chúa
41-Nguyễn Phúc Nhân An - Công chúa
42-Nguyễn Phúc Tĩnh An - Công chúa
43-Nguyễn Phúc Thục Tư - Công chúa
44-Nguyễn Phúc Nhu Nghi - Công chúa
45-Tảo thương - Công chúa
46-Nguyễn Phúc Phương Trinh - Công chúa
47-Nguyễn Phúc Hòa Thận - Công chúa
48-Nguyễn Phúc Hòa Nhhân - Công chúa
49-Nguyễn Phúc Hòa Tường - Công chúa
50-Nguyễn Phúc Nhan Huệ - Công chúa
51-Nguyễn Phúc An Nhàn - Công chúa
52-Nguyễn Phúc Nhu Hòa - Công chúa
53-Nguyễn Phúc Hòa Trinh - Công chúa
54-Nguyễn Phúc Lương Nhàn - Công chúa
55-Nguyễn Phúc Trinh Hòa - Công chúa
56-Nguyễn Phúc Lương Tình - Công chúa
57-Nguyễn Phúc Trinh Tình - Công chúa
58-Tảo thương - Công chúa
59-Nguyễn Phúc Nhu Tĩnh - Công chúa
60-Nguyễn Phúc Tĩnh Trang - Công chúa
61-Nguyễn Phúc Trinh Nhu - Công chúa
62-Nguyễn Phúc Trinh Thụy - Công chúa
63-Nguyễn Phúc Trang Tường - Công chúa
64-Nguyễn Phúc Phúc Tường - Công chúa

 CON GÁI
1-Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo - Công chúa
2-Nguyễn Phúc Nhân Yên - Công chúa
3-Nguyễn Phúc Uyên Ý - Công chúa
4-Nguyễn Phúc Huy Nhu - Công chúa
5-Nguyễn Phúc Thúy Diêu - Công chúa
6-Nguyễn Phúc Phương Nghiên - Công chúa
7-Nguyễn Phúc Ái Chân - Công chúa
8-Nguyễn Phúc Nhã Viện - Công chúa
9-Nguyễn Phúc Thanh Đề - Công chúa
10-Nguyễn Phúc Thục Nghiên - Công chúa
11-Nguyễn Phúc Sinh Đình - Công chúa
12-Tảo thương - Tảo thương
13-Nguyễn Phúc Ủy Thanh - Công chúa
14-Tảo thương - Công chúa
15-Nguyễn Phúc Lệ Nhàn - Công chúa
16-Nguyễn Phúc Trung Ly - Công chúa
17-Nguyễn Phúc Đoan Cẩn - Công chúa
18-Nguyễn Phúc Đôn Trinh - Công chúa
19-Nguyễn Phúc Liên Diệu - Công chúa
20-Nguyễn Phúc Uỷen Như - Công chúa
21-Nguyễn Phúc Thanh Cát - Công chúa
22-Nguyễn Phúc Nhàn Nhàn - Công chúa
23-Nguyễn Phúc Thận Huy - Danh vị
24-Nguyễn Phúc Ý Phương - Công chúa
25-Nguyễn Phúc Trinh Huy - Công chúa
26-Nguyễn Phúc Lương Huy - Công chúa
27-Nguyễn Phúc Đoan Lương - Công chúa
28-Nguyễn Phúc Trang Nhã - Công chúa
29-Nguyễn Phúc Thục Trang - Công chúa
30-Nguyễn Phúc Phương Thanh - Công chúa
31-Nguyễn Phúc Nhân Đức - Công chúa
32-Nguyễn Phúc Minh Tư - Công chúa
33-Nguyễn Phúc Diễm Uyên - Công chúa
34-Nguyễn Phúc Phúc Huy - Công chúa
35-Nguyễn Phúc Gia Phúc - Công chúa
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Hồng Bảo - An Phong Quận Vương-1
Nguyễn Phúc Hồng Phó - Thái Thạnh Quận Vương-3
Nguyễn Phúc Hồng Y - Thoại Thái Vương-4
Nguyễn Phúc Hồng Kiêm - Hoàng tử Kiêm-5
Nguyễn Phúc Hồng Tố - Hoằng Trị Vương-6
Nguyễn Phúc Hồng Phi - Vĩnh Quốc Công-7
Nguyễn Phúc Hồng Hưu - Gia Hưng Vương-8
Nguyễn Phúc Hồng Kháng - Phong Lộc Quận Vương-9
Nguyễn Phúc Hồng Kiện - An Phước Quận Vương-10
Nguyễn Phúc Hồng Thiệu - Hoàng tự Thiệu-11
Nguyễn Phúc Hồng Truyền - Tuy Hòa Quận Vương-12
Nguyễn Phúc Hồng Bàng - Hoàng tử Bàng-13
Nguyễn Phúc Hồng Tham - Hoàng tử Sâm-14
Nguyễn Phúc Hồng Trước - Hoàng tử Trứ-15
Nguyễn Phúc Hồng Nghi - Hương Sơn Quận Công-16
Nguyễn Phúc Hồng Thị - Hoàng tử Thi-17
Nguyễn Phúc Hồng Tiệp - Mỷ Lộc Quận Công-18
Tảo thương - Tảo thương-19
Nguyễn Phúc Hồng Thụ - Hoàng tử Hy-20
Nguyễn Phúc Hồng Kỷ - Hoàng tử Cơ-21
Nguyễn Phúc Hồng Tử - Hoàng tử Trụ-22
Nguyễn Phúc Hồng Đình - Kỳ Phong Quận Công-23
Tảo thương - Tảo thương-24
Nguyễn Phúc Hồng Diêu - Nguyễn Phước Hường Diêu - Phú Lương Công-25
Nguyễn Phúc Hồng Cai - Kiên Thái Vương - Thuần Nghị Kiên Thái Vương-26
Tảo thương - Tảo thương-27
Nguyễn Phúc Hồng Nghê - Hoàng tử Nghê-28
Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮 福 洪 佚 - Vua Hiệp hòa (6) - Văn Lãng quận vương (文朗郡王) Trang Cung (莊恭).-29

 CON TRAI
Nguyễn Phúc Ưng Chân 阮 福 膺 禛 - Vua Dục Đức (育德) (5) - Cung Tôn Huệ Hoàng Đế 恭 宗 惠 皇 帝-0
Nguyễn Phúc Ưng Đăng 阮 福 膺 登 - Vua Kiến Phước 建 福 (7) - Giảng Tông Nghị Hoàng Đế 簡 宗 毅 皇 帝-0
Nguyễn Phúc Ưng Thị 阮福膺豉 - Vua Đồng Khánh 同慶 (9) - Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế-0
(22/09/1829 - 19/07/1883) Đời sau
CHỊ EM GÁI
1-Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo - Công chúa
2-Nguyễn Phúc Nhân Yên - Công chúa
3-Nguyễn Phúc Uyên Ý - Công chúa
4-Nguyễn Phúc Huy Nhu - Công chúa
5-Nguyễn Phúc Thúy Diêu - Công chúa
6-Nguyễn Phúc Phương Nghiên - Công chúa
7-Nguyễn Phúc Ái Chân - Công chúa
8-Nguyễn Phúc Nhã Viện - Công chúa
9-Nguyễn Phúc Thanh Đề - Công chúa
10-Nguyễn Phúc Thục Nghiên - Công chúa
11-Nguyễn Phúc Sinh Đình - Công chúa
12-Tảo thương - Tảo thương
13-Nguyễn Phúc Ủy Thanh - Công chúa
14-Tảo thương - Công chúa
15-Nguyễn Phúc Lệ Nhàn - Công chúa
16-Nguyễn Phúc Trung Ly - Công chúa
17-Nguyễn Phúc Đoan Cẩn - Công chúa
18-Nguyễn Phúc Đôn Trinh - Công chúa
19-Nguyễn Phúc Liên Diệu - Công chúa
20-Nguyễn Phúc Uỷen Như - Công chúa
21-Nguyễn Phúc Thanh Cát - Công chúa
22-Nguyễn Phúc Nhàn Nhàn - Công chúa
23-Nguyễn Phúc Thận Huy - Danh vị
24-Nguyễn Phúc Ý Phương - Công chúa
25-Nguyễn Phúc Trinh Huy - Công chúa
26-Nguyễn Phúc Lương Huy - Công chúa
27-Nguyễn Phúc Đoan Lương - Công chúa
28-Nguyễn Phúc Trang Nhã - Công chúa
29-Nguyễn Phúc Thục Trang - Công chúa
30-Nguyễn Phúc Phương Thanh - Công chúa
31-Nguyễn Phúc Nhân Đức - Công chúa
32-Nguyễn Phúc Minh Tư - Công chúa
33-Nguyễn Phúc Diễm Uyên - Công chúa
34-Nguyễn Phúc Phúc Huy - Công chúa
35-Nguyễn Phúc Gia Phúc - Công chúa
 


 CON TRAI
Nguyễn Phúc Bửu Cương - Tảo thương-1
Nguyễn Phúc Bửu Thị - Tảo thương-2
Nguyễn Phúc Bửu Mỹ - Tảo thương-3
Nguyễn Phúc Bửu Nga - Tảo thương-4
Nguyễn Phúc Bửu Nghi - Tảo thương-5
Nguyễn Phúc Bửu Côn - Tảo thương-6
Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙) - Vua Thành Thái 成泰 (10) - Nguyễn Phúc Chiêu (阮福昭)-7
Nguyễn Phúc Bửu Tuân - Tảo thương-8
Nguyễn Phúc Bửu Toản - Tuyên Hóa Công-9
Nguyễn Phúc Bửu Khiêm - Hoài Ân Công-10
Nguyễn Phúc Bửu Lỗi - Mỹ Hóa Quận Công-11
( - 1883) Đời sau

 CON GÁI
1-Nguyễn Phúc Tốn Tùy - Mỹ Lương Công Chúa
2-Nguyễn Phúc Môn Gia - Phúc Lâm Công Chúa
3-Nguyễn Phúc Như Tâm
4-Nguyễn Phúc Thị Nghị
5-Nguyễn Phúc Học Giá
6-Nguyễn Phúc Mãn Sự
7-Nguyễn Phúc Thông Lý
8-Nguyễn Phúc Châu Hoàn - Tân Phong Công Chúa
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡 - Vua Hàm Nghi 咸宜 (8)-0
Nguyễn Phúc Ưng Thị 阮福膺豉 - Vua Đồng Khánh 同慶 (9) - Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế-0
(???-???) Đời sau
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Hồng Bảo - An Phong Quận Vương-1
Nguyễn Phúc Hồng Nhậm 阮 福 洪 - Vua Tự Đức (4) - Đức Dực Anh Tông Hoàng Đế -翼 宗 英 皇 帝-2
Nguyễn Phúc Hồng Phó - Thái Thạnh Quận Vương-3
Nguyễn Phúc Hồng Y - Thoại Thái Vương-4
Nguyễn Phúc Hồng Kiêm - Hoàng tử Kiêm-5
Nguyễn Phúc Hồng Tố - Hoằng Trị Vương-6
Nguyễn Phúc Hồng Phi - Vĩnh Quốc Công-7
Nguyễn Phúc Hồng Hưu - Gia Hưng Vương-8
Nguyễn Phúc Hồng Kháng - Phong Lộc Quận Vương-9
Nguyễn Phúc Hồng Kiện - An Phước Quận Vương-10
Nguyễn Phúc Hồng Thiệu - Hoàng tự Thiệu-11
Nguyễn Phúc Hồng Truyền - Tuy Hòa Quận Vương-12
Nguyễn Phúc Hồng Bàng - Hoàng tử Bàng-13
Nguyễn Phúc Hồng Tham - Hoàng tử Sâm-14
Nguyễn Phúc Hồng Trước - Hoàng tử Trứ-15
Nguyễn Phúc Hồng Nghi - Hương Sơn Quận Công-16
Nguyễn Phúc Hồng Thị - Hoàng tử Thi-17
Nguyễn Phúc Hồng Tiệp - Mỷ Lộc Quận Công-18
Tảo thương - Tảo thương-19
Nguyễn Phúc Hồng Thụ - Hoàng tử Hy-20
Nguyễn Phúc Hồng Kỷ - Hoàng tử Cơ-21
Nguyễn Phúc Hồng Tử - Hoàng tử Trụ-22
Nguyễn Phúc Hồng Đình - Kỳ Phong Quận Công-23
Tảo thương - Tảo thương-24
Nguyễn Phúc Hồng Diêu - Nguyễn Phước Hường Diêu - Phú Lương Công-25
Nguyễn Phúc Hồng Cai - Kiên Thái Vương - Thuần Nghị Kiên Thái Vương-26
Tảo thương - Tảo thương-27
Nguyễn Phúc Hồng Nghê - Hoàng tử Nghê-28
(???? - ????) Đời sau
CHỊ EM GÁI
1-Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo - Công chúa
2-Nguyễn Phúc Nhân Yên - Công chúa
3-Nguyễn Phúc Uyên Ý - Công chúa
4-Nguyễn Phúc Huy Nhu - Công chúa
5-Nguyễn Phúc Thúy Diêu - Công chúa
6-Nguyễn Phúc Phương Nghiên - Công chúa
7-Nguyễn Phúc Ái Chân - Công chúa
8-Nguyễn Phúc Nhã Viện - Công chúa
9-Nguyễn Phúc Thanh Đề - Công chúa
10-Nguyễn Phúc Thục Nghiên - Công chúa
11-Nguyễn Phúc Sinh Đình - Công chúa
12-Tảo thương - Tảo thương
13-Nguyễn Phúc Ủy Thanh - Công chúa
14-Tảo thương - Công chúa
15-Nguyễn Phúc Lệ Nhàn - Công chúa
16-Nguyễn Phúc Trung Ly - Công chúa
17-Nguyễn Phúc Đoan Cẩn - Công chúa
18-Nguyễn Phúc Đôn Trinh - Công chúa
19-Nguyễn Phúc Liên Diệu - Công chúa
20-Nguyễn Phúc Uỷen Như - Công chúa
21-Nguyễn Phúc Thanh Cát - Công chúa
22-Nguyễn Phúc Nhàn Nhàn - Công chúa
23-Nguyễn Phúc Thận Huy - Danh vị
24-Nguyễn Phúc Ý Phương - Công chúa
25-Nguyễn Phúc Trinh Huy - Công chúa
26-Nguyễn Phúc Lương Huy - Công chúa
27-Nguyễn Phúc Đoan Lương - Công chúa
28-Nguyễn Phúc Trang Nhã - Công chúa
29-Nguyễn Phúc Thục Trang - Công chúa
30-Nguyễn Phúc Phương Thanh - Công chúa
31-Nguyễn Phúc Nhân Đức - Công chúa
32-Nguyễn Phúc Minh Tư - Công chúa
33-Nguyễn Phúc Diễm Uyên - Công chúa
34-Nguyễn Phúc Phúc Huy - Công chúa
35-Nguyễn Phúc Gia Phúc - Công chúa
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Ưng Đăng 阮 福 膺 登 - Vua Kiến Phước 建 福 (7) - Giảng Tông Nghị Hoàng Đế 簡 宗 毅 皇 帝-0
Nguyễn Phúc Ưng Thị 阮福膺豉 - Vua Đồng Khánh 同慶 (9) - Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế-0

 CON TRAI
Minh Đức - Hoàng tử -1
(3 tháng 8 năm 1871 - 14 tháng 1 năm 1944) Đời sau

 CON GÁI
2-Như Ly - Công chúa
3-Như Mai - Công chúa
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Ưng Đăng 阮 福 膺 登 - Vua Kiến Phước 建 福 (7) - Giảng Tông Nghị Hoàng Đế 簡 宗 毅 皇 帝-0
Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡 - Vua Hàm Nghi 咸宜 (8)-0

 CON TRAI
Nguyễn Phúc Bửu Đảo 阮福寶嶹 - Vua Khải Định (啓定) (12) - Cảnh Tôn Thuần Hoàng Đế 景 宗 -0
(???-???) Đời sau
 

 ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Bửu Cương - Tảo thương-1
Nguyễn Phúc Bửu Thị - Tảo thương-2
Nguyễn Phúc Bửu Mỹ - Tảo thương-3
Nguyễn Phúc Bửu Nga - Tảo thương-4
Nguyễn Phúc Bửu Nghi - Tảo thương-5
Nguyễn Phúc Bửu Côn - Tảo thương-6
Nguyễn Phúc Bửu Tuân - Tảo thương-8
Nguyễn Phúc Bửu Toản - Tuyên Hóa Công-9
Nguyễn Phúc Bửu Khiêm - Hoài Ân Công-10
Nguyễn Phúc Bửu Lỗi - Mỹ Hóa Quận Công-11

 CON TRAI
Nguyễn Phúc Vĩnh San 阮福永珊 - Vua Duy Tân 維新 (11)-0
(14 tháng 3 năm 1879 - 20 tháng 3 năm 1954) Đời sau
CHỊ EM GÁI
1-Nguyễn Phúc Tốn Tùy - Mỹ Lương Công Chúa
2-Nguyễn Phúc Môn Gia - Phúc Lâm Công Chúa
3-Nguyễn Phúc Như Tâm
4-Nguyễn Phúc Thị Nghị
5-Nguyễn Phúc Học Giá
6-Nguyễn Phúc Mãn Sự
7-Nguyễn Phúc Thông Lý
8-Nguyễn Phúc Châu Hoàn - Tân Phong Công Chúa
 

(19 tháng 9 năm 1900 - 26 tháng 12 năm 1945) Đời sau
 


 CON TRAI
Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 阮福永瑞 - Vua Bảo Đại 保大 (13)-0
(???-???) Đời sau
 


 CON TRAI
Nguyễn Phúc Bảo Long - Thái tử-1
(22 tháng 10, 1913 - 31 tháng 7, 1997 (83 tuổi)) Đời sau
     
Top 
Lên trên