Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Khê

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Khê

Hoàng tử Khê