Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Khiết (阮福綿㝣)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Khiết (阮福綿㝣)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Khiết (阮福綿㝣)
Sinh 15 tháng 4 năm 1833 mất 18 tháng 1 năm 1839
Thân mẫu Tài nhân Đỗ Thị Cương