Rồng trái

Từ ngài Nguyễn Cam (Kim) đến ngài Nguyễn Phúc Côn (Luân) Từ ngài Nguyễn Cam (Kim) đến ngài Nguyễn Phúc Côn (Luân)
Rồng phải

Bắt đầu từ Vương Phả đến Đế Phả, người con lên kế vị sẽ mở ra một hệ, những người con còn lại vẫn thuộc hệ của thân phụ, chỉ mở ra một Phủ hoặc Phòng.
Lưu ý: Vưởng Phả còn gọi là Hệ Tiền Biên. 
Đế Phả còn gọi là Chánh Hệ.

 
CON TRAI

1-Đức Tả Tướng Lãng Quận Công
Nguyễn Uông


2-Đức Thái Tổ Gia Dủ Hoàng Đế 太 祖 嘉 裕 皇 帝
Nguyễn Hoàng 阮 潢
Chúa Tiên

(1468 - 1545) CON GÁI

1-Nguyễn Thị Ngọc Bửu - Công chúa
 
CON TRAI

1-Đức
Thái Bảo Hòa Quận Công


2-Đức
Ngài Nguyễn Hán


3-Đức
Hoàng Tử Thành


4-Đức Hào Quận Công
Hào Quận Công


5-Đức Hoàng tử Hải
Nguyễn Hải


6-Đức Đức Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Nguyên
Chúa Sãi


7-Đức Hoàng tử Hiệp
Hoàng tử Hiệp


8-Đức Hoàng tử Trạch
Hoàng tử Trạch


9-Đức Hoàng tử Dương
Hoàng tử Dương


10-Đức Nghĩa Hưng Quận Vương
Nghĩa Hưng Quận Vương

(1525 - 1613) CON GÁI

1-Công chúa Ngọc Tiên

2-Công chúa Ngọc Tú
 
CON TRAI

1-Đức Khánh Quận Công
Khánh Quận Công


2-Đức Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Lan
Chúa Thượng


3-Đức Hoàng tử Anh
Hoàng tử Anh


4-Đức Hoàng tử Trung
Hoàng tử Trung


5-Đức Hoàng tử An
Hoàng tử An


6-Đức Hoàng tử Vĩnh
Hoàng tử Vĩnh


7-Đức Hoàng tử Lộc
Hoàng tử Lộc


8-Đức Hoàng tử Tứ
Hoàng tử Tứ


9-Đức Hoàng tử Thiệu
Hoàng tử Thiệu


10-Đức Vĩnh Quận Công
Vĩnh Quận Công


11-Đức Hoàng tử Đôn
Hoàng tử Đôn

(1563 - 1635) CON GÁI

1-Ngọc Liên - Công chúa

2-Ngọc Vạn - Công chúa

3-Ngọc Khoa - Công chúa

4-Ngọc Đĩnh - Công chúa
 
CON TRAI

1-Đức Hoàng tử Vỏ
Hoàng tử Vỏ


2-Đức Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Tần 阮 福 瀕
Chúa Hiền


3-Đức Hoàng tử Quỳnh
Hoàng tử Quỳnh

(1601 - 1648) CON GÁI

1-danh tự thất tường - Công chúa
 
CON TRAI

1-Đức Phước Quốc Công
Phước Quốc Công


2-Đức Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Thái
Chúa Nghĩa


3-Đức Cương Quận Công
Cương Quận Công


4-Đức Quốc Oai Công
Quốc Oai Công


5-Đức
Hoàng Tử Niên


6-Đức Hoàng Tử Nhiêu
Hoàng Tử Nhiêu

(1620 - 1687) CON GÁI

1-Ngọc Tào - Công chúa

2-Thất tường - Công chúa

3-Thất tường - Công chúa
 
CON TRAI

1-Đức Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Chu
Quốc Chúa


2-Đức Hoàng tử Tuấn
Hoàng tử Tuấn


3-Đức Hoàng tử Toàn
Hoàng tử Toàn


4-Đức Hoàng tử Trinh
Hoàng tử Trinh


5-Đức Hoàng tử Quảng
Hoàng tử Quảng

(1649 - 1691) CON GÁI

1-Ngọc Nhiệm - Công chứa

2-Ngọc Niếu - Công chứa

3-Thất tường - Công chứa

4-Thất tường - Công chứa
 
CON TRAI

1-Đức Túc Tông Hiếu Ninh Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Thụ
Ninh Vương


2-Đức Hoàng tử Thể
Hoàng tử Thể


3-Đức Hoàng tử
Thất tường


4-Đức Hoàng tử Long
Hoàng tử Long


5-Đức Hoàng tử Hải
Hoàng tử Hải


6-Đức Hoàng tử
Thất tường


7-Đức Hoàng tử Liêm
Hoàng tử Liêm


8-Đức Luân Quốc Công
Luân Quốc Công


9-Đức Hoàng tử Thứ
Hoàng tử Thứ


10-Đức Hoàng tử Lân
Hoàng tử Lân


11-Đức Hoàng tử Chấn
Hoàng tử Chấn


12-Đức Nhân Quốc Công
Nhân Quốc Công


13-Đức Hoàng tử Đàng
Hoàng tử Đàng


14-Đức Hoàng tử Thiện
Hoàng tử Thiện


15-Đức Hoàng tử Khánh
Hoàng tử Khánh


16-Đức Hoàng tử Cảo
Hoàng tử Cảo


17-Đức Hoàng tử Bình
Hoàng tử Bình


18-Đức Chưởng Cơ Quận Công
Chưởng Cơ Quận Công


19-Đức Chưởng Vệ Quận Công
Chưởng Vệ Quận Công


20-Đức
Hoàng tử Khảm


21-Đức
Hoàng tử Quân


22-Đức
Hoàng tử Luân


23-Đức
Hoàng tử Binh


24-Đức
Hoàng tử Tôn


25-Đức
Hoàng tử Nghiễm


26-Đức
Hoàng tử Hưng


27-Đức Thiếu Bảo Thạnh Quận Công
Thiếu Bảo Thạnh Quận Công


28-Đức
Hoàng tử Hao


29-Đức
Hoàng tử Kỳ


30-Đức
Hoàng tử Thuyên


31-Đức Hoàng tử Hanh
Hoàng tử Hanh


32-Đức Hoàng tử Lộc
Hoàng tử Lộc


33-Đức Hoàng tử Triên
Hoàng tử Triên

(1675 - 1725) CON GÁI

1-Ngọc Sang - Công chúa

2-Ngọc Phụng - Công chúa

3-Ngọc Nhật - Công chúa

4-Thất tường - Công chúa
 
CON TRAI

1-Đức Thế Tông Hiếu Võ Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Khoát
Vũ Vương


2-Đức Thiếu Bảo Hiếu Nghiễn Quận Công
Thiếu Bảo Hiếu Nghiễn Quận Công


3-Đức Tường Quan Hầu
Tường Quan Hầu

(1696 - 1738) CON GÁI

1-Ngọc Sách - Công chúa

2-Ngọc Doãn - Công chúa

3-Ngọc Biện - Công chúa

4-Ngọc Uyển - Công chúa

5-Thất tường - Công chúa
 
CON TRAI

1-Đức Hoàng tử Chương
Hoàng tử Chương


2-Đức Hưng Tổ Hiiếu Khương Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Côn (Luân)


3-Đức Hoàng tử Mão
Hoàng tử Mão


4-Đức Thành Quận Công
Thành Quận Công


5-Đức Hoàng Tử Dục
Hoàng Tử Dục


6-Đức Hoàng tử Điệc
Hoàng tử Điệc


7-Đức Hoàng tử Kỉnh
Hoàng tử Kỉnh


8-Đức Hoàng tử Bản
Hoàng tử Bản


9-Đức Tuyên Vương
Tuyên Vương


10-Đức Hoàng tử Yến
Hoàng tử Yến


11-Đức Hoàng tử Tuấn
Hoàng tử Tuấn


12-Đức Hoàng tử Khoán
Hoàng tử Khoán


13-Đức Hoàng tử Đản
Hoàng tử Đản


14-Đức Hoàng tử Quyền
Hoàng tử Quyền


15-Đức Hoàng Tử Diệu
Hoàng Tử Diệu


16-Đức Duệ Tôn Hiếu Định Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Thuần
Định Vương


17-Đức Hoàng tử Xuân
Hoàng tử Xuân


18-Đức Phước Long Công
Phước Long Công

(1714 - 1765) CON GÁI

1-Ngọc Huyên - Công chúa

2-Ngọc Nguyện - Công chúa

3-Ngọc Thành - Công chúa

4-Ngọc Ái - Công chúa

5-Ngọc Nguyệt - Công chúa

6-Ngọc Cư - Công chúa

7-Ngọc Thọ - Công chúa

8-Ngọc Xuyến - Công chúa

9-Ngọc Diệu - Công chúa

10-Ngọc Cơ - Công chúa

 
     
     
Top 
Lên trên