Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Triêm

Ngài

Nguyễn Phúc Triêm

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Triêm
Sinh 13 tháng 3 năm 1725 mất 4 tháng 8 năm 1788
Thân mẫu không rõ
Được truy tặng chức Chưởng cơ.
Mộ táng tại phường An Cựu, nhà thờ ở làng Phú An (Huế).
Có ba con trai là Tụy, Hoàng (hoặc Lập) và Nông.