Thủy tổ phả  

Rồng trái

Rồng phải

Ngai vàng trái

Từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại Từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại Vua Gia Long; Vua Minh Mạng; (hàng Miên) Vua Thiệu Trị; (hàng Hồng) Vua Tự Đức, Vua Hiệp Hòa; (hàng Ưng) Vua Dục Đức, Vua Kiến Phúc, Vua Hàm Nghi, Vua Đồng Khánh; (hàng Bửu) Vua Thanh Thái, Vua Khải Định; (hàng Vĩnh) Vua Duy Tân, Vua Bảo Đại.
Ngai vàng phải

 
 
Con cháu của ngài Nguyễn Bặc đến vua Bảo Đại cho đến nay
Con cháu của ngài Nguyễn Bặc đến vua Bảo Đại cho đến nay