Gia phả nhà Nguyễn, theo lịch sử để lại gồm có bốn giai đoạn (theo 2 tài liệu như trên). Để tiện quý vị tra cứu, chúng tôi đã chia thành 4 Phả như sau:

  1. Thủy tổ phả: Từ ngài Nguyễn Bặc đến ngài Nguyễn Văn Lựu. Gồm có 15 đời.
  2. Vương phả (Hệ Tiền biên): Từ ngài Nguyễn Cam đến ngài Nguyễn Phúc Côn. Gồm có 9 đời chúa. Từ chúa Nguyễn Phúc Nguyện, con cháu thêm chữ Phúc sau họ Nguyễn.
  3. Đế phả (Chánh hệ): Từ vua Gia Long đến vua Bảo Đại. Gồm có 13 đời vua. Từ đời vua Minh Mạng, con cháu sẽ theo Bài đế hệ thi hoặc Phiên hệ thi để đặt tên cho con cháu.
  4. Hậu duệ: Là con cháu của ngài Nguyễn Bặc đến vua Bảo Đại.
Trai

Thủy Tổ Phả 

Từ ngài Nguyễn Bặc
đến ngài Nguyễn Văn Lựu

Trai

Trai

Tiền Biên

Từ ngài Nguyễn Cam (Kim)
đến ngài Nguyễn Phúc Côn (Luân)

Trai

Trai

VIỆT NAM QUỐC ẤN Chánh Hệ VIỆT NAM QUỐC ẤN
Từ vua Gia Long
đến vua Bảo Đại


13 Ngài lên ngôi, nhưng chỉ mở 6 hệ
(Theo Hoàng Tộc Lược Biên xuất bản 1943)
Trai 

Trai 
Hậu duệ 
Hậu Duệ
Con cháu của ngài Nguyễn Bặc đến vua Bảo Đại cho đến nay
Trai 
Top