Tiểu sử của Ngài Nguyễn Đê 阮 低

Ngài

Nguyễn Đê 阮 低

Đô Hiệu Kiểm 都 校 檢

Đô Hiệu Kiểm都校 檢
Húy NGUYỄN ĐÊ 阮低
(?_?)

 

Đô Hiệu Kiểm 

Húy NGUYỄN ĐÊ 阮低

(?_?)

1 - THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

Ngài húy là Nguyễn Đê, Con trưởng cùa Định Quốc Công Nguyễn Bặc. Khi Định Quốc Công bị hại, phu nhân cùng với hai con là ngài và Nguyễn Đạt chạy về lánh nạn ở Gia Miêu (Tống Sơn, Thanh Hóa).

Sau đó, ngài cùng em ra học ở Kinh Bắc (Bắc Giang); ngài giao du với nhiều hào kiệt và là bạn thân của Lý Công Uẩn. Dưới triều vua Lê Long Đỉnh, Lý Công Uẩn giữ chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, ngài giữ chức Hữu Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, đều là các vị đại tướng bảo vệ kinh thành Hoa Lư. Vua Lê Long Đỉnh (còn gọi là Lê Ngọa Triều) độc ác, tàn bạo, làm mọi người oán ghét. Vì vậy khi nhà vua mất vào năm Kỷ Dậu (1009), nhân con còn nhỏ, ngài cùng Đào Cam Mộc và quần thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua lập nên nhà triều đại nhà Lý.

Ngài là cận thần thân tín của vua Lý, lập được nhiều công trạng, được phong là Đô Hiệu Kiểm,(1)tước hầu.

2 - LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ: Ngày mất hoặc lăng mộ và các nơi thờ tự của ngài không được rõ.

3 - GIA ĐÌNH:

3a. Vợ và con: Về gia đình, chỉ biết ngài có ba người con trai là : 

Thái Úy Hòa Quốc Công - Nguyễn Quang Lợi; ĐỆ TAM TỔ TẢ TƯỚNG QUỐC.

Nguyễn Viễn.

Nguyễn Phúc Lịch.

3b. Anh chị em:

NGUYỄN ĐẠT   ( )Ông là em của ngài, tiểu sử không rõ. Ông lập ra một chi họ Nguyễn ở Điềm Xá (Yên Phong, Hà Bắc).

Ghichú:
(1)
Theo quan chế nhà Lý, Đô Hiệu Kiểm có cấp bậc chánh nhị phẩm.