Tiểu sử của Ngài Nguyễn Văn Lựu 阮文溜 (澑)

Ngài

Nguyễn Văn Lựu 阮文溜 (澑)

Trừng Quốc Công 澄 國 公

Trừng Quốc Công 澄 國 公

Húy NGUYỄN VĂN LỰU 阮文溜(澑)

(?-?)

 

Phu nhân:

- Khuyết danh - Chính phu nhân


Trừng  Quốc Công    

Húy NGUYỄN VĂN LỰU   ()

(?-?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

Ngài húy là Nguyễn Văn Lựu (cũng đọc là Lưu)  con của Phó Quốc Công Nguyễn Như Trác ,mẹ ngài họ Mai. Lai lịch của không rõến

Ngài thuở bé hiếu học, tám tuổi đã biết làm văn, 15 tuổi thì võ nghệ tinh thông.

Triều Hiến tông nhà Lê (1497 -1504), ngài giữ chức Kinh Lược sứ Đà Giang, đến khi Uy Mục (1504-1509) vô đạo nên ngài về Tây Kinh giúp Lê Oanh (tức vua Lê Tương Dực sau này) khởi binh ở Thanh Hoa, mưu việc giữ yên xã tắc.

Năm 1516 biến loạn nổi lên khắp nơi, giặc Trần Cao chiếm lấy Đông Đô. Ngài phải đem quân từ Thanh Hoa ra, chiếm lại Đông Đô rồi rước vua Tương Dực (1509-1516) về.

Ngài được phong làm Thái Phó Trừng Quốc Công.

Ngài mất ngày mồng 4 tháng 8 âm lịch (không rõ năm mất), thụy là Chơn Tâm.

- LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ

Mộ ngài táng ở làng Bái Hương

Năm Quý hợi (1803), vua Gia Long cho dựng miếu ở làng Gia Miêu ngoại trang, Tống Sơn (Nay là Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa), trong thành Triệu Tường phía tả Nguyên Miếu, gọi là miếu Trừng Quốc Công để thờ ngài.

- GIA ĐÌNH

Các vị phu nhân

1.      (khuyết danh) Chính phu nhân. Bà họ Mai, tiểu sử không rõ.

 Bà mất ngày 20 tháng 9 âm lịch (không rõ năm ), thụy là Từ Đức. Mộ táng ở làng Bái Hương.

Con trai và con gái

Ngài có 2 người con trai; Con gái không rõ.

1.         Nguyễn Cam (Kim).

2.         Nguyễn Tôn Thái

Anh chị em: Không rõ

(Theo Nguyễn Phúc tộc thế phả xuất bản 1995)