Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thái

Ngài

Nguyễn Phúc Thái
Chúa Nghĩa

Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Đế


Ngài Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Đế sanh năm 1649, mất năm 1694.

Lăng Đức Anh Tôn Hiếu Nghĩa Hoàng Đế (Trường Mậu), ở làng Kim Ngọc, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Lăng của Đức Bà (Vĩnh Mậu) ở làng Định Môn, huyện Hương Trà.

Ngài và Bà đều thờ tại Thái Miếu, Hữu Nhị Án.

Ngoài Đức Hiển Tôn Hiếu Minh Hoàng Đế ra, các vị Hoàng Tử khác đều vô tự cả, nên không có Hệ Sáu

(Trích Hoàng Tộc Lược Biên)

Công Tử trưởng Chúa Hiền mất sớm, nên Công Tử thứ 2 là Nguyễn Phúc Trăn được kế nghiệp Chúa.

Chúa Nguyễn Phúc Trăn là người yêu kẻ sĩ, trọng nhân tài và thương dân. Khi lên kế nghiệp Chúa, Ngài đã nhẹ hình phạt, xâu thuế, miễn một nửa thuế ruộng mới khai hoang. Nhân dân đương thời thương mến, thường gọi Ngài là Chúa Nghĩa (Chúa Ngãi).

Tháng 7 năm 1687, Chúa dời phủ chúa sang làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên tức đất kinh thành Huế ngày nay.

Chúa Nghĩa sáng lập ra Hệ Sáu Tiền Biên, có 5 Công Tử và 5 Công Nữ.

(Trích Nguyễn Phước Tộc thế phả)