Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Toàn

Ngài

Nguyễn Phúc Toàn

Nguyễn Phúc Toàn, mất sớm, vô tự