Tiểu sử của Ngài Khuyết danh

Ngài

Khuyết danh
Tài Quận Công phu nhân

Công chúa

Khuyết danh (không rõ tên), bà hạ giá lấy Tài Quận công (không rõ họ tên).