Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Sáng

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Sáng
Từ Ý

Tống Sơn Quận

Tống Sơn Quận Quân
Nguyễn Phúc Ngọc Sáng
Sinh ? mất 1721
Thân mẫu Cung tần Tống Thị Lượng
Phu quân là Cai cơ Tống Văn Xuân, sau được truy tặng Chưởng vệ.
Được truy tặng Tống Sơn Quận quân Trinh phu nhân, thụy là Từ Ý.