Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nghiễm

Ngài

Nguyễn Phúc Nghiễm
Nguyễn Phúc Mạnh

Chưởng cơ - Chưởng doanh

Chưởng cơ - Chưởng doanh
Nguyễn Phúc Nghiễm - Nguyễn Phúc Mạnh
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu Lê Thị Viên
Đương thời giữ chức Chưởng cơ, sau khi mất được tặng chức Chưởng doanh.
Lui về nhàn tản ở làng Vân Dương, gọi là vườn Viên Công.
Mộ táng tại làng Thanh Thủy, nhà thờ ở phường An Cựu (Huế).
Có hai con trai là Kỳ và Xuân.