Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Đôn

Ngài

Nguyễn Phúc Đôn

Chưởng Cơ

Nguyễn Phúc Đôn, làm tới chức Chưởng Cơ. Có một con trai.