Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Ngọc Bửu

Ngài

Nguyễn Thị Ngọc Bửu

Công chúa