Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trung

Ngài

Nguyễn Phúc Trung

Chưởng Dinh

Chưởng Dinh Nguyễn Phúc Trung, em cùng mẹ với chúa Thượng. Nghe lời Tống thị (vợ của Khánh Quận công) mà phản nghịch, bị giết và tước tông tịch.