Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Chương - Nguyễn Phúc Trà

Ngài

Nguyễn Phúc Chương - Nguyễn Phúc Trà
Cương Chính

Thành Công

Thành Công
Nguyễn Phúc Chương - Nguyễn Phúc Trà
Sinh 26 tháng 4 năm 1732 mất 31 tháng 12 năm 1763
Thân mẫu Hiếu Vũ Hoàng hậu Trương Thị Dung
Ngài Nguyễn Phúc Chương được Vua Gia Long truy tặng tước Thành Công, thụy là Cương Chính.
Mộ táng tại làng Dương Xuân, hợp thờ ở đền Triển Thân (Thân Huân Từ Huế).
Chỉ có một con gái tên là Ngọc Bình, không có con trai.