Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Khoát

Ngài

Nguyễn Phúc Khoát

Thế Tông Hiếu Võ Hoàng Đế