Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Luân

Ngài

Nguyễn Phúc Luân

Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Đế