Tiểu sử của Ngài Ngài Nguyễn Phúc Luân

Ngài

Ngài Nguyễn Phúc Luân

Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Đế