Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Dao

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Dao
thụy là Trinh Thục

Đệ nhất Cung hoàng nữ