Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thuần

Ngài

Nguyễn Phúc Thuần
Định Vương

Duệ Tôn Hiếu Định Hoàng Đế

 

Phu nhân:

-