Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Côn (Luân)

Ngài

Nguyễn Phúc Côn (Luân)

Hưng Tổ Hiiếu Khương Hoàng Đế

Ngài Nguyễn Phúc Luân là con thứ 2 của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Khi Võ Vương mất, theo di chiếu, Công Tử Nguyễn Phúc Luân lên kế nghiệp Chúa, nhưng loạn thần Trương Phúc Loan đã tráo di chiếu lập người em là Công Tử Nguyễn Phúc Thuần lên thay và hạ ngục Nguyễn Phúc Luân rồi cho uống thuốc độc chết trong nhà giam, hưởng dương 32 tuổi.

Ngài Nguyễn Phúc Luân có 6 Công Tử và 4 Công Nữ.


(Trích Nguyễn Phước Tộc thế phả)