Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Đường

Ngài

Nguyễn Phúc Đường
Nguyễn Phúc Thử

Chưởng cơ Trấn phủ - Chưởng doanh Huấn Vũ hầu

Chưởng cơ Trấn phủ - Chưởng doanh Huấn Vũ hầu
Nguyễn Phúc Thử - Nguyễn Phúc Đường
Sinh 6 tháng 12 năm 1699 mất 31 tháng 8 năm 1763
Thân mẫu Hoàng Thị Duyên
Đương thời giữ chức Chưởng cơ, sau khi mất được truy tặng Tả quân Đô đốc, Chưởng phủ sự, Chưởng doanh Huấn Vũ hầu.
Mộ táng tại làng Lang Xá, nhà thờ ở Lương Quán (Huế).
Có bảy con trai là Giảng, Hội, Ngũ, Tín, Hoan, Cấu, Trí.