Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Chấn

Ngài

Nguyễn Phúc Chấn

Hoàng tử Chấn

Nguyễn Phúc Chấn
Sinh ? mất 31 tháng 3 năm 1738
Thân mẫu không rõ.
Mộ táng tại làng Cư Chánh, nhà thờ ở làng Định Môn (Huế).
Có sáu con trai là Thạc, Đàm, Tuyết, Vân, Bá, Lượng.