Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tuyền

Ngài

Nguyễn Phúc Tuyền

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Tuyền
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Đương thời giữ chức Chưởng cơ.
Mộ táng tại phường Cư Chánh, nhà thờ ở làng Vĩnh Hòa (Huế).
Có một con trai là Huyên.