Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Duyên

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Duyên

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc Duyên
Phu quân: Nội Hữu Chưởng Dinh Hoán Quận Công Nguyễn Cửu Pháp.
Gặp biến cố Giáp Ngọ (1774), bà cùng chồng theo ngài Duệ Tông Định Vương chạy vào Quảng Nam. Phu quân bị bệnh nên quay về Phú Xuân và mất ở đó. Bà và ngài Duệ Tông chạy vào Gia Định. Gia Định thất thủ, bà theo Vua Gia Long (khi chưa lên ngôi) chạy qua Xiêm.
Không rõ bà mất năm nào.
Năm 1803, hài cốt bà được cải táng tại làng Dương Xuân, Huế.

 

Phu quân:

- Nguyễn Cửu Pháp - Nội Hữu Chưởng Dinh Hoán Quận Công