Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vinh

Ngài

Nguyễn Phúc Vinh
Chưởng Cơ

Vinh Quận Công

Vinh Quận Công
Nguyễn Phúc Vinh, làm tới chức Chưởng cơ.
Sau khi qua đời được táng tại làng Phú Xuân (Hương Trà, Thừa Thiên). Có một con trai.