Tiểu sử của Ngài Nguyễn Dương

Ngài

Nguyễn Dương

Tả Đô đốc Hữu Quận Công

Nguyễn Dương, làm quan đến Tả Đô đốc Hữu Quận công. Không con cái.