Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bính

Ngài

Nguyễn Phúc Bính

Cai đội - Cai cơ

Cai đội - Cai cơ
Nguyễn Phúc Bính
Sinh 16 tháng 11 năm 1708 mất 4 tháng 6 năm 1765
Thân mẫu Lê Thị Viên
Đương thời giữ chức Cai đội, sau khi mất được tặng chức Cai cơ.
Mộ táng tại làng Trúc Lâm, nhà thờ ở làng An Vân (Huế).
Có bốn con trai là Khuông, Tuyên, Lương, Di.