Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tường

Ngài

Nguyễn Phúc Tường

Tường Quang Hầu

Tường Quang Hầu
Nguyễn Phúc Tường (1728 - 1758),
Làm quan đến Cai đội, khi mất truy tặng Tường Quang hầu.
Có con trai tên Huy.