Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lân

Ngài

Nguyễn Phúc Lân

Hoàng tử

Nguyễn Phúc Lân
Ngày sinh mất không rõ. Mất vào mùa xuân
Thân mẫu không rõ.
Mộ táng tại làng Trúc Lâm, nhà thờ ở làng Lương Quân (Huế).
Có một con trai là Duẫn (hoặc Doãn).