Tiểu sử của Ngài Khuyết danh, Phu quân là Chưởng cơ Tráng

Ngài

Khuyết danh, Phu quân là Chưởng cơ Tráng

Công chúa

Khuyết danh,
Phu quân là Chưởng cơ Tráng