Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Anh

Ngài

Nguyễn Phúc Anh

Nguyễn Phúc Anh, trấn thủ Quảng Nam. Mưu phản nên bị chú ruột là Tường Quận Công Nguyễn Phúc Khê giết đi và tước tông tịch.