Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bình

Ngài

Nguyễn Phúc Bình

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Bình
Ngày sinh mất không rõ
Thân mẫu không rõ
Mộ táng tại làng Dương Xuân, nhà thờ ở làng Phú Xuân (Huế).
Có một con trai là Kính.