Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Liêm

Ngài

Nguyễn Phúc Liêm

Hoàng tử

Nguyễn Phúc Liêm
Ngày sinh mất không rõ. Mất vào mùa đông
Thân mẫu không rõ.
Mộ táng tại làng Long Hồ, nhà thờ ở phường An Cựu (Huế).
Có hai con trai là Mặc và Xí.