Tiểu sử của Ngài Ngọc Phụng

Ngài

Ngọc Phụng

Công chúa