Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Quỳnh

Ngài

Nguyễn Phúc Quỳnh
mất sớm

Nguyễn Phúc Quỳnh, mất sớm.