Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Điền

Ngài

Nguyễn Phúc Điền

Hữu thủy Cai đội - Thái bảo Dận Quốc công

Hữu thủy Cai đội - Thái bảo Dận Quốc công
Nguyễn Phúc Điền
Sinh 14 tháng 4 năm 1700 mất 23 tháng 7 năm 1739
Thân mẫu Kính phi Nguyễn Thị Lan
Đương thời giữ chức Hữu thủy Cai đội, sau khi mất được truy tặng Thái bảo Dận Quốc công.
Mộ táng tại làng Định Môn, nhà thờ ở chùa Phước Thành (Huế).
Có bốn con trai là Viện, Khâm, Tuyền, nghiễm; một người con gái.