Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thiện

Ngài

Nguyễn Phúc Thiện

Cai đội - Cai cơ

Cai đội - Cai cơ
Nguyễn Phúc Thiện
Sinh 26 tháng 3 năm 1703 mất 28 tháng 2 năm 1749
Thân mẫu Nguyễn Thị Tha
Đương thời giữ chức Cai đội, sau khi mất được tặng chức Cai cơ.
Mộ táng tại làng Dương Xuân (Huế), không rõ nơi dựng nhà thờ.
Có hai con trai là Đức và Gia.