Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Tào (阮福玉曹)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Tào (阮福玉曹)

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc Tào (阮福玉曹),
Thân mẫu là Từ Mẫn Chu hoàng hậu, không rõ truyện.