Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Liên

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Liên

Quận Thanh

Nguyễn Phúc Ngọc Liên.
Bà là chị cùng mẹ với chúa Thượng, tục gọi bà là Quận Thanh.
Năm 1629, bà hạ giá lấy Trấn Biên dinh Lưu thủ Phó tướng Thanh Lộc hầu Mạc Cảnh Vinh (Nguyễn Phúc Vinh), con trai Khai quốc công thần Mạc Cảnh Huống, hậu duệ của Mạc Đăng Dung. Ông và bà lập ra hệ tính Nguyễn Hữu gốc Mạc, con cháu nay đổi họ Nguyễn Trường nhập tịch ở Quảng Nam. Ông bà sinh một con trai là Đội trưởng Toàn Trung hầu Nguyễn Phúc Tao.