Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thuần 阮福淳

Ngài

Nguyễn Phúc Thuần 阮福淳

Quốc Uy Công 國威公

Quốc Uy Công 國威公
Nguyễn Phúc Thuần 阮福淳
Sinh 1652 mất 1675,
Tên khác Tôn Thất Hiệp, mẹ là Từ Mẫn Chu hoàng hậu. Có bốn con trai là Nhuận, Lễ, Thiều, Phan.