Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Khánh

Ngài

Nguyễn Phúc Khánh

Cai đội - Cai cơ

Cai đội - Cai cơ
Nguyễn Phúc Khánh
Sinh 17 tháng 6 năm 1704 mất 13 tháng 6 năm 1748
Thân mẫu Trương Thị Khuê
Đương thời giữ chức Cai đội, sau khi mất được tặng chức Cai cơ.
Mộ táng tại làng Dương Xuân, nhà thờ ở làng Vĩnh Hòa (Huế).
Có ba con trai là Đạo, Hạc, Điền.