Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tứ

Ngài

Nguyễn Phúc Tứ

Phó Tướng

Phó tướng Nguyễn Phúc Tứ, trấn thủ Quảng Nam.