Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Phong

Ngài

Nguyễn Phúc Phong
Nguyễn Phúc Mạch

Thiếu bảo Thạnh Quận công

Hữu dực cơ - Chưởng cơ
Thiếu bảo Thạnh Quận công
Nguyễn Phúc Phong - Nguyễn Phúc Mạch
Sinh 28 tháng 3 năm 1709 mất 8 tháng 11 năm 1754
Thân mẫu Chiêu phi Nguyễn Thị Biện
Đương thời giữ chức Hữu dực cơ Chưởng cơ, sau khi mất được tặng chức Thiếu bảo, tước Thạnh Quận công.
Mộ táng tại làng Nguyệt Biều, nhà thờ ở làng Phú Xuân (Huế).
Có hai con trai là Tiến và Đạo.