Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thành

Ngài

Nguyễn Phúc Thành

Hoàng Tử Thành

Nguyễn Phúc Thành, làm Cơ Chưởng phủ Thiên Trường, gia đình ở khu Giáp Tứ xã Quần Anh(nay xóm 13, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định)