Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thể

Ngài

Nguyễn Phúc Thể
Chưởng dinh

Thủy cơ Chưởng cơ

Thủy cơ Chưởng cơ
Chưởng dinh
Nguyễn Phúc Thể
Sinh 22 tháng 8 năm 1689. Mất 8 tháng 11 năm 1762
Thân mẫu Tu dung Trần Thị Nghi
Đương thời giữ chức Thủy cơ Chưởng cơ, sau khi mất được truy tặng Chưởng dinh.
Mộ táng tại làng Dương Xuân, nhà thờ ở Phú Lộc (Huế).
Có bảy con trai là Mẫn, Thưởng, Tạo, Hội, Chiêm, Mịch (hoặc Bạc), Thi.