Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Biện

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Biện

Công chúa

Nguyễn Phúc Ngọc Biện,
Phu quân: Cai đội Nguyễn Phúc Tín.

 

Phu quân:

- Nguyễn Phúc Tín - Cai đội