Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Kỷ

Ngài

Nguyễn Phúc Kỷ

Chưởng cơ

Chưởng cơ
Nguyễn Phúc Kỷ
Sinh ? mất 8 tháng 5 năm 1743
Thân mẫu Hoàng Thị Duyên
Đương thời giữ chức Chưởng cơ.
Mộ táng tại phường An Cựu, nhà thờ ở làng Long Hồ (Huế).
Có hai con trai là Chiêu và Tuy.