Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hải

Ngài

Nguyễn Phúc Hải

Nguyễn Phúc Hải
Ngày sinh mất không rõ. Mất vào mùa thu
Thân mẫu không rõ.
Mộ táng tại làng Long Hồ, nhà thờ ở phường An Cựu (Huế).
Có hai con trai là Y và Cự.