Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Lộc

Ngài

Nguyễn Phúc Lộc

Cai đội - Cai cơ

Cai đội - Cai cơ
Nguyễn Phúc Lộc
Sinh 13 tháng 8 năm 1712 mất 28 tháng 7 năm 1774
Thân mẫu Lê Thị Viên
Đương thời giữ chức Cai đội, sau khi mất được tặng chức Cai cơ.
Mộ táng tại làng Thanh Thủy, nhà thờ ở làng Phú Xuân (Huế).
Có hai con trai là Hợp và Tuấn.